BIK (Biuro Informacji Kredytowej) - co o Tobie wie, jak sprawdzić BIK i czy możliwe jest jego wyczyszczenie

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) - co o Tobie wie, jak sprawdzić BIK i czy możliwe jest jego wyczyszczenie

SPIS TREŚCI:

  1. Co o Tobie wie BIK - Biuro Informacji Kredytowej
  2. Jak sprawdzić swój BIK? 
  3. Jak wyczyścić BIK?


1. Co o Tobie wie BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Zakres wiadomości przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest szeroki. 

Obejmuje nie tylko szczegółowe dane dotyczące realizacji zobowiązań kredytowych, ale także np. informacje o podmiotach kierujących zapytania kredytowe. Każdy przy tym może dowiedzieć się, jakiego rodzaju wiadomości o nim przetwarza BIK. Informacja taka jest bezpłatna.

BIK przetwarza dane dotyczące istniejących oraz, w określonych przypadkach, wygasłych zobowiązań kredytowych. Dane te obejmują m.in. fakty o kredytodawcy, dacie powstania i wygaśnięcia zobowiązania, jego wysokości, kwocie kredytu wraz z dodatkowymi kosztami. 

BIK ma również wiedzę o historii zobowiązania, na którą składa się nie tylko historia płatności, ale także dokładne daty wymagalności rat, ewentualne liczby dni opóźnienia, zaległości, itp.

Na początku informacji ustawowej znajdziemy jednak dane o pierwszej rejestracji klienta w systemie. Następnie możemy zapoznać się z okolicznościami zapytań kredytowych, dzięki którym dowiemy się, kto, kiedy i w jakiem celu, np. w oparciu o jaki wniosek kredytowy, pytał o nas w BIK. Później natomiast znajdziemy dane dotyczące istniejących i byłych zobowiązań kredytowych.

Dane dotyczące zobowiązań kredytowych to, przynajmniej w naszym przypadku, najobszerniejsza część dokumentu. 

Zawierają one ustalenia znajdujące się w umowie kredytowej, tj. data zawarcia umowy, kwota kredytu wraz z kosztami, wysokość rat, ich liczba oraz okres obowiązywania umowy. 

Szczególnie interesująca jest część zatytułowana „Kondycja zobowiązania”, czyli informacje o historii płatności, w tym o jej najgorszym historycznie statusie, dane o zamknięciu zobowiązania, ewentualnej windykacji, egzekucji lub umorzeniu zobowiązania albo o jego odzyskaniu. 

W tej części znajdziemy też szczegółowe informacje o ewentualnych opóźnieniach płatności, dacie pierwszej i ostatniej opóźnionej płatności,łącznej liczbie opóźnionej płatności, saldzie należności wymagalnych opóźnionych powyżej 60 dni. Możemy również dowiedzieć się o stanie postępowań dotyczących zobowiązania. 

Tu też znajdują się informacje o dacie wysłania wezwania do zapłaty oraz o spełnieniu warunków udostępnienia danych po wygaśnięciu zobowiązania, w tym o udzieleniu zgody na ich udostępnianie, co pozwala na ocenę, czy możemy usunąć negatywne wpisy w rejestrze.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy z nas może zwrócić się do BIK z wnioskiem o podanie, w powszechnie zrozumiałej formie, treści danych dotyczących jego osoby, a także informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania tych danych, o źródle, z którego dane te pochodzą, a także o sposobie ich udostępniania, w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnianie.

Wniosek można złożyćdrogą elektroniczną, za pośrednictwem darmowego konta (załóż konto), tą też drogą otrzymamy informację ustawową. 

W naszym przypadku zajęło to 10 dni roboczych.

2. Jak sprawdzić swój BIK? 

To bardzo łatwe i co najważniejsze za darmo. 

W ramach akcji „Dobra historia procentuje” Biuro Informacji Kredytowej oferuje darmowe konto, w ramach którego można sprawdzić swój BIK. Postanowiliśmy skorzystać z oferty i oto co otrzymaliśmy.


Rejestracja

Rejestracja na stronie www.bik.pl nie sprawia większych trudności, jest intuicyjna a zakres wymaganych danych, choć szczegółowy, wymaga jedynie dowodu osobistego. 

Do wyboru mamy różne metody weryfikacji tożsamości, m.in. polegającą na wysłaniu zdjęcia dowodu osobistego i wykonaniu przelewu na kwotę 1 zł z naszego rachunku bankowego albo za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Biuro Informacji Kredytowej

My wybraliśmy metodę pierwszą, jako szybszą. Już po 40 minutach od wysłania zdjęcia i dokonania przelewu otrzymaliśmy sms z hasłem weryfikacyjnym. Musimy również wybrać rodzaj konta, które chcemy założyć. 


BIK oferuje różne konta, w tym bezpłatne konto próbne na okres 60 dni, zwykłe konto albo roczne Konto Premium za kwotę 79 złotych. My skorzystaliśmy z konta bezpłatnego.


Biuro Informacji Kredytowej

Po zalogowaniu się na konto możemy m.in. wygenerować wersję próbną Profilu Kredytowego Plus, BIK Pass oraz Informację ustawową. 

O ile Profil Kredytowy Plus i BIK Pass otrzymamy w miarę szybko, najpóźniej następnego dnia roboczego, to na Informację ustawową musimy czekać 10 dni.

Profil Kredytowy Plus i BIK Pass

Co zawiera próbna wersja Profilu Kredytowego Plus i BIK Pass?

Profil Kredytowy Plus zawiera dane identyfikacyjne oraz następujące elementy:

I. podsumowanie, na które składają się:
- zobowiązania w trakcie spłaty w przeliczeniu na PLN,
- liczba innych zobowiązań (zamknięte i przetwarzane w celu stosowania metod statystycznych),
- liczba zapytań o dane (zapytania kredytowe i pozostałe zapytania);
II. ocenę punktową,
III. zobowiązania w trakcie spłaty,
IV. zobowiązania, w których nie jesteśmy już stroną umowy,
V. zobowiązania zamknięte,
VI. zobowiązania przetwarzane w celu stosowania metod statystycznych,
VII. zapytania kredytowe w ostatnich 12 miesiącach i inne zapytania,
VIII. informacje o ewentualnej upadłości konsumenckiej,
IX. inne informacje (np. informacje dotyczące pierwszej rejestracji danych w BIK),
X. wyjaśnienie pojęć.

Wersja próbna Profilu Kredytowego Plus jest ograniczona. 

Nie pozwala m.in. na poznanie szczegółów dotyczących naszych zobowiązań, obecnych i dawnych czy sprawdzenia kto wysyłał zapytania kredytowe, w tym celu musimy kupić pełną wersję profilu za 36 złotych lub wykupić na rok Konto Premium za 79 złotych, w ramach którego możemy taki profil uzyskać 12 razy .

Z kolei BIK Pass to dwustronicowy dokument, który można pobrać w formacie pdf, wydrukować lub umożliwić do niego dostęp innym podmiotom za pomocą specjalnego kodu.

BIK Pass oprócz danych osobowych zawiera ocenę punktową BIK, wyliczaną na podstawie historii kredytowej klienta, według stosowanego przez nich modelu oceny punktowej.
Ponadto zawiera informację o zobowiązaniach w trakcie spłaty i zobowiązaniach zamkniętych.


BIK Pass według informacji BIK ma być dokumentem potwierdzającym dobrą historię kredytową. 


Ma stanowić dowód na naszą wiarygodność oraz umożliwiać skorzystanie z dedykowanych ofert instytucji finansowych.

Informacja ustawowa

W chwili obecnej oczekujemy na Informację ustawową. O jej wydanie wniosek złożyliśmy drogą elektroniczną, korzystając właśnie z darmowego konta. O tym co zawiera Informacja ustawowa napiszemy, gdy ją otrzymamy.

Już w tej chwili możemy stwierdzić, że bezpłatne konto próbne na www.bik.pl to dobry, łatwy i co najważniejsze darmowy sposób na poznanie swojej historii kredytowej. Możemy również przekonać się jaką mamy ocenę punktową BIK i podjąć, w razie konieczności, stosowne decyzje w celu jej poprawienia.

Darmowe próbne konto możecie założyć TUTAJ.

3. Jak wyczyścić BIK?

Czy można wyczyścić BIK?

Pojawiającym się od jakiegoś czasu ofertom w postaci „czyszczenie BIK” towarzyszy dyskusja na temat uczciwości firm oferujących tego typu usługi. 

Opinie są skrajnie różne. 

Jedni wychodzą z założenia, że to zwykłe oszustwo, bo nie ma możliwości usuwania danych z BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej, inni natomiast, powołując się na konkretne przypadki, zachwalają firmy, dzięki którym usunęły z rejestru negatywne informacje na swój temat.  

Jak to więc jest, można wyczyścić BIK czy nie? Jak zawsze prawda leży pośrodku.

Przede wszystkim ustalmy co rozumiemy przez czyszczenie BIK

W Biurze Informacji Kredytowej po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu czy pożyczki przechowywane są informacje składające się na historię kredytową danej osoby. 

Informacje te mogą mieć charakter negatywny, jak i pozytywny. Informacje negatywne ograniczają albo wykluczają możliwość uzyskania kolejnego kredytu bankowego, z kolei informacje pozytywne, tworząc korzystny wizerunek kredytobiorcy, dodatnio wpływają na ocenę jego wiarygodności, zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. 

Brak informacji negatywnych i istnienie informacji pozytywnych leży zatem w interesie osoby zamierzającej skorzystać z oferty bankowej. 

Trzeba przy tym podkreślić, że nawet w przypadku braku informacji negatywnych, towarzyszący temu brak informacji pozytywnych również nie jest mile widziany przez bankierów i może pozbawić nas możliwości zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, szczególnie tych łatwo dostępnych. 

Brak jakiejkolwiek historii kredytowej w dużym stopniu utrudnia szybkie dokonanie wymienionej wcześniej oceny wiarygodności, zdolności kredytowej czy ryzyka kredytowego.

Przeciętna osoba, zamierzająca skorzystać z usługi czyszczenie BIK, najczęściej chce więc usunąć z BIK, ze swojej historii kredytowej, informacje negatywne, przykładowo dane o niespłaconych kredytach, zwłoce w zapłacie rat, itp. 

I to rozumiemy właśnie przez "czyszczenie BIK”. 

Usunięcie informacji pozytywnych, o czym była już mowa, nie leży w interesie kredytobiorcy, gdyż wiąże się z negatywnymi skutkami. 

Zresztą dane pozytywne bardzo łatwo usunąć z BIK, wystarczy bowiem odwołać pisemną zgodę na ich przetwarzanie.

Zgoła inaczej rzecz ma się z informacjami negatywnymi. Przetwarzanie informacji negatywnych nie wymaga bowiem zgody osoby zainteresowanej, jak ma to miejsce w przypadku informacji pozytywnych. 

Czy można usunąć informacje negatywne z BIK? 

Można, ale jedynie w określonych okolicznościach.

Przetwarzanie przez BIK informacji negatywnych bez zgody osoby, której dotyczą możliwe jest, gdy:

- osoba, której dane dotyczą, nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a ponadto

- minęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub wymienioną instytucję o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji bez jej zgody.

Jeżeli zatem warunki te nie są spełnione brak jest możliwości przetwarzania danych bez zgody kredytobiorcy. 

Jeśli więc kredytobiorca wykonuje zobowiązanie albo nie pozostaje w zwłoce więcej niż 60 dni czy też bank lub instytucja nie poinformowały go zamiarze przetwarzania informacji go dotyczących bez jego zgody, ewentualnie nie minął wymagany 30 dniowy termin od poinformowania go o tym, to brak jest podstaw do przetwarzania danych go dotyczących bez jego zgody, a tym samym można zwrócić się do banku lub instytucji z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych w tym zakresie. 

W ten sposób zostaną z BIK usunięte negatywne informacje na temat kredytobiorcy.

Jest jeszcze jeden przypadek, kiedy możemy żądać od banku lub instytucji zaprzestania przetwarzania danych stanowiących tajemnicę bankową, które mogą przedstawiać nas w niekorzystnym świetle. 

Przetwarzanie danych bez zgody osoby, której dotyczą możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli więc wskazany okres minął banki i inne instytucje nie mogą ich nadal przetwarzać.

Podsumowując, usunięcie negatywnych informacji z Biura Informacji Kredytowej, tzw. czyszczenie BIK możliwe jest jedynie w razie niespełnienia określonych w przepisach prawa warunków ich przetwarzania lub upływu okresu, w którym przetwarzanie tych danych jest możliwe. 

W celu usunięcia konkretnych danych należy zwrócić się do banku lub instytucji, która przekazała informacje BIK. 

Możemy to zrobić sami lub zlecić wyspecjalizowanej firmie, która zrobi to za odpowiednią opłatą. 

Ceny są zróżnicowane i zaczynają się od 500 złotych za usunięcie jednego wpisu. 

Jeżeli jednak chcecie „czyścić BIK” samodzielnie skorzystajcie z możliwości bezpłatnego uzyskania Informacji ustawowej od Biura Informacji Kredytowej. 

Możemy ją uzyskać za darmo raz na 6 miesięcy. Informacja ustawowa pozwoli ustalić, czy można skutecznie żądać usunięcia z rejestru danych psujących nam historię kredytową. 

Informację ustawową można uzyskać w łatwy sposób drogą elektroniczną za pośrednictwem darmowego konta na www.bik.pl.

Stan na dzień 24 czerwca 2014 r.
 


ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych