Egzekucja kontaktów z dzieckiem. Zagrożenie nakazem zapłaty

Egzekucja kontaktów z dzieckiem. Zagrożenie nakazem zapłaty

Wzór wniosku o zagrożenie nakazem zapłaty za naruszenie obowiązków w zakresie kontaktów rodzica z dzieckiem.
Poznań, dnia 10 maja 2015 r.

  

                                                                           Sąd Rejonowy w Poznaniu
                                                                       Wydział III Rodzinny i NieletnichWnioskodawczyni: Janina Kowalska
                                   zamieszkała:
                                   Poznań, ul. Pereca 9
                                  

Uczestnik: Paweł Kowalski
                                   zamieszkały:
                                   Poznań, ul. Wolna 3/5
                                   


Wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty

Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1. nałożenie na Pawła Kowalskiego  zagrożenia karą pieniężną w kwocie 500 (pięciuset) złotych za każdorazowe naruszenie obowiązków wynikających z ugody zawartej w dniu 25 lipca 2014 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, sygn. akt III RC 300/14,  a dotyczącej   kontaktów uczestnika z małoletnim Kamilem Kowalskim;
2. dopuszczenie dowodów z przesłuchania stron na okoliczność naruszania przez Uczestnika wyżej wymienionych obowiązków:
3. dopuszczenie dowodów z krótkich wiadomości tekstowych (sms) na okoliczność naruszania przez Uczestnika wyżej wymienionych obowiązków;
4. przeprowadzenie postępowania również pod nieobecność Uczestnika;
5. zwrot kosztów postępowania wg norm przepisanych.

Uzasadnienie

Małoletni Kamil Kowalski jest synem stron. W dniu 25 lipca 2014 r. strony zawarły ugodę przez Sądem Rejonowym w Olsztynie, w sprawie o sygn. akt III RC 300/14, w której ustaliły kontakty Uczestnika  z małoletnim w ten sposób, że .... (wpisać konkretny fragment ugody).
Wnioskodawczyni podkreśla, iż postępowanie w przedmiocie ustalenia kontaktów zostało wszczęte na wniosek Uczestnika, który domagał się częstego widywania z synem, podnosząc m.in. (wpisać argumenty jakie uczestnik podnosił przed sądem w sprawie o kontakty).
Dowód:
- odpis ugody z dnia XXXX sygn. akt XXXX, 
- akta sprawy o sygn. akt XXXX.


Pomimo ciążącego na Uczestniku obowiązku realizacji ugody  nie stosował się on do ustaleń w dniach: (wskazać daty i okoliczności, w których uczestnik nie realizował warunków ugody, nie zabierał dziecka).
Dowód:
 - wiadomości sms,
- przesłuchanie stron.


Wnioskodawczyni ma   na uwadze przede wszystkim silną więź emocjonalno - uczuciową łączącą małoletniego z ojcem oraz ze wzgląd na zapewnienie prawidłowego rozwoju małoletniego i zaspokojenie jego potrzeb w zakresie kontaktu z ojcem. 
Zachowanie Uczestnika jest dla wnioskodawczyni niezrozumiałe tym bardziej, iż to Uczestnik domagał się częstych kontaktów z dzieckiem.  
Według Wnioskodawczyni Uczestnik w chwili obecnej kontakty z dzieckiem traktuje jedynie instrumentalnie, jako środek nacisku i sposób na odegranie się na Wnioskodawczyni.
 Uczestnik doskonale zdaje sobie sprawę, iż Wnioskodawczyni źle znosi smutek u dziecka, które widzi zachowanie ojca polegające na odmowie zabrania dziecka do swojego miejsca zamieszkania lub na spacer w ustalone dni. Wnioskodawczyni widzi również cierpienia małoletniego z tym związane, który mimo tego, że ma dopiero 2 lata tęskni za ojcem i nie rozumie ambiwalentnego zachowania Uczestnika, który raz dziecko tuli i zapewnia o miłości, aby w trakcie następnych kontaktów wywołać awanturę i odejść bez pożegnania albo w ogóle nie pojawia się z wizytą.
W ocenie Wnioskodawczyni wnioskowana kwota 500 (pięciuset) złotych nie jest wygórowana jeżeli uwzględnić zarobki Uczestnika. Uczestnik zarabia (ile?) i pracuje (gdzie?).
Wobec powyższego Wnioskodawczyni wnosi jak na wstępie.


Załączniki:
1) treść krótkich wiadomości tekstowych,
2) odpis ugody z dnia 25 lipca 2014 r.,
3) odpis wniosku,
4) dowód uiszczenia opłaty,
ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych