Pijany kierowca zawsze straci prawo jazdy

Pijany kierowca zawsze straci prawo jazdy

Utrata prawa jazdy 


Jechałeś samochodem w stanie nietrzeźwości? To pożegnaj się z prawem jazdy. Nie dostaniesz go bowiem nawet wtedy, gdy Sąd się zlituje i zostawi Ci jakieś uprawnienia do prowadzenia pojazdów. 

Wszystko przez zmianę art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która weszła w życie 25 października 2014 r.


Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych


W razie skazania za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości Sądy mogą orzec:

- zakaz prowadzania wszelkich pojazdów mechanicznych albo
- jedynie pojazdów określonego rodzaju.

Na takie rozstrzygnięcie nadal pozwala art. 42 § 2 Kodeksu karnego oraz art. 29 § 2  Kodeksu wykroczeń.

I Sądy często litują się nad pijanymi kierowcami. Np. zakazują im prowadzenia jedynie pojazdów, do których uprawnia prawo jazdy kat. B.  

W tej sytuacji skazany do niedawna mógł poruszać się pojazdami, do których uprawniają inne kategorie, np. C czy D. Nie mógł więc kierować samochodami osobowymi, tylko ciężarówkami lub autobusami. Miało to znaczenie . w przypadku zawodowych kierowców.

Osoby, którym się w Sądzie poszczęściło, udawały się do właściwego Wydziału Komunikacji, gdzie otrzymywały prawo jazdy na kategorie, które Sąd im zostawił.

Od 25 października 2014 r. wszystko jednak się zmieniło.

Wydziały Komunikacji zaczęły osobom skazanym po dniu 25 października 2014 r.  odmawiać wydania prawa jazdy,  powołując się na treść zmienionego w tym dniu art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami.

O co konkretnie chodzi?


Z treści art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami jasno wynika, iż w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, do których uprawnia prawo jazdy kat. B nie można wydać prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D, B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E.

Prawa jazdy kat. B z kolei nie dostaniemy, jeżeli orzeczono nam zakaz prowadzenia pojazdów kat. A lub AM, A1 czy A2.

Jeżeli zaś Sąd zabrał nam prawo jazdy kat. B, C1, C, D1 lub D to możemy się pożegnać z prawem jazdy kat. B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E.

Z czego to wynika


Ze zmiany art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami.

Do dnia 25 października 2014 r. art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami brzmiał następująco:

Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

Od dnia 25 października 2014 r. art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami brzmi tak:

Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, a także o przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii:
1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A;
2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;
3) B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

Ustawodawca więc postanowił, że oprócz osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy, przez co należy rozumieć osobę w ogóle nie posiadającą uprawnień, zakaz wydawania prawa jazdy dotyczy również osoby ubiegającej się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, czyli osoby, której uprzednio prawo jazdy zatrzymano, jak to ma miejsce w przypadku pijanych kierowców.

Kogo sprawa dotyczy


Znowelizowany art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami dotyczy osób prawomocnie skazanych po dniu 25 października 2014 r.

Wynika to z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie Ustawy o kierujących pojazdami, który stanowi:

Przepis art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ma zastosowanie do osób wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po dniu wejścia w życie ustawy”.

Są już pierwsze rozstrzygnięcia sądów administracyjnych


Osoby, którym Wydział Komunikacji odmówił wydania prawa jazdy na kategorie nieobjęte zakazem sądowym mogą od decyzji odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Pierwsze wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych już zapadły i są niekorzystne dla skarżących.

W wyroku z dnia 11 sierpnia 20015 r., II SA/Ol 633/15,Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Olsztynie stwierdził m.in.:

... organy administracyjne orzekając w sprawie miały  obowiązek  stosowania art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami w nowym brzmieniu. Wbrew przekonaniu skarżącego, nie zachodzi sprzeczność pomiędzy przepisem prawa karnego dotyczącym orzekania na podstawie art. 43 § 2 kk  z przepisem prawa administracyjnego, na podstawie którego została wydana zaskarżona decyzja.“.

Konieczność stosowania art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami w nowym brzmieniu potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Krakowie w wyroku z dnia 06 listopada 2015 r. (III SA/Kr 591/15) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 18 listopada 2015 r. (II SA/Gl 592/15).

Są to nieprawomocne wyroki

To nie jest ponowna kara


Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Olsztynie w wyroku z dnia 11 sierpnia 20015 r., II SA/Ol 633/15,  stwierdził ponadto:

Nie można zgodzić się z twierdzeniem skarżącego, iż odmowa zwrotu prawa jazdy innych kategorii niż tej, o której orzekał sąd karny, jest ponownym ukaraniem strony. Zakaz zwrotu nie jest bowiem karą administracyjną lecz konsekwencją orzeczenia wydanego na podstawie art. 43 § 2 kk, wywołującą skutki prawne wynikające z prawa administracyjnego“.

Kuriozalna sytuacja


Trudno oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca zmieniając art. 12 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami naruszył spójność regulacji prawnej dotyczącej odbierania praw jazdy nietrzeźwym kierowcom. 

W chwili obecnej mamy do czynienia z grupą kierowców, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami określonej kategorii, a nie mogą otrzymać prawa jazdy, czyli dokumentu stwierdzającego te uprawnienia. 

Nie można zatem wykluczyć, że na naszych drogach pojawią się kierujący z zasady naruszający art. 95 Kodeksu wykroczeń. 

Art. 95 kodeksu wykroczeń: 

"Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany."

Skoro ktoś ma uprawnienia to powinien móc z nich korzystać. Nieprawdaż?

ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych