Skarga na czynność komornika

Skarga na czynność komornika

Chcesz wesprzeć rozwój tego bloga?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

DziękujęSpis treści:

I. Skarga na czynność komornika

II. Na co przysługuje skarga 

III. Kto może wnieść skargę na czynność komornika

IV. Termin do wniesienia skargi na czynność komornika

V. Gdzie wnieść skargę na czynność komornika

VI. Tylko na piśmie

VII. Ile zapłacimy za wniesienie skargi

VIII. Co powinno być w skardze na czynność komornika

IX. Czego możemy się czepić w skardze na czynność komornika

X. Wzór skargi na czynność komornika

I. Skarga na czynność komornika

Skarga na czynność komornika (nie zażalenie na czynność komornika, jak niektórzy to nazywają) to podstawowy środek obrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. 

Skarga ta pozwoli Ci skontrolować za pomocą sądu prawidłowość działania komornika w Twojej sprawie.

Wniesienie skargi na czynność komornika jest też jednym z warunków zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika na podstawie art. 821 kpc.

II. Na co przysługuje skarga 

Dzięki skardze na czynność komornika możesz Szanowny Dłużniku skarżyć w zasadzie wszystkie czynności komornika, jak  też jego zaniechania.

Wszystkie czynności czyli tak rozstrzygnięcia prawne (postanowienie o ukaraniu grzywną), jak i czynności faktyczne (np. zajęcie wynagrodzenia lub rachunku bankowego).

Zaniechanie komornika to niepodjęcie czynności, do której zobowiązuje go prawo (np. komornik nie powiadomił Cię o zajęciu rachunku bankowego albo nie zezwolił na wypłatę alimentów z rachunku bankowego). 

Skarga nie przysługuje na:

- plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji (jako dłużnika mało Cię to interesuje),

- jeżeli przepisy prawa wyłączają możliwość złożenia skargi na czynność komornika (np. art. 870 § 1 kpk, przybicie przy  sprzedaży ruchomości szybko psujących się rzeczy),

- na przewlekłość postępowania egzekucyjnego (tu przewidziany jest inny tryb postępowania),

- na bezczynność komornika, jego opieszałość, zwłokę (bezczynność różni się od zaniechania tym, że przy bezczynności przepis prawa nie nakłada na komornika obowiązku dokonania czynności). 

III. Kto może wnieść skargę na czynność komornika

Uprawnieni do złożenia skargi na czynność komornika to: 

- strony (wierzyciel i dłużnik),

- inna osoby, których prawa zostały przez czynności lub zaniechania komornika zagrożone lub naruszone. 

IV. Termin do wniesienia skargi na czynność komornika

Termin ten wynosi 7 dni. 

Termin liczony jest: 

- od dnia czynności, gdy strona lub inna osoba była przy czynności obecna lub o niej zawiadomiona;

- od zawiadomienia o czynności, gdy strona lub inna osoba została o tej czynności tylko zawiadomiona,

- od dowiedzenia się o dokonaniu czynności, gdy strony lub innej osoby o dokonaniu czynności nie zawiadomiono.

W przypadku skargi na zaniechanie termin liczony jest od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. 

V. Gdzie wnieść skargę na czynność komornika

Sąd jest organem właściwym do rozpoznania skargi na czynność komornika. 

Skargę wnosimy bezpośrednio do sądu, przy którym działa właściwy komornik, nawet jeżeli wierzyciel wybrał innego komornika. 

VI. Tylko na piśmie

Skarga na czynność komornika może być wniesiona tylko na piśmie.

VII. Ile zapłacimy za wniesienie skargi

Wniesienie skargi na czynność komornika kosztuje 100 zł. 

Uwaga. 

Nieopłacenie skargi na czynność komornika powoduje jej odrzucenie bez wzywania do opłaty - art. 7673 § 1 kpc. 

Jeżeli nie stać Cię dłużniku na opłacenie skargi na czynności komornika to możesz domagać się zwolnienia z tego obowiązku - koniecznie już w treści samej skargi. 

Do wniosku o zwolnienie z opłaty musimy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach itd., według określonego wzoru. 

VIII. Co powinno być w skardze na czynność komornika

Skarga na czynność komornika powinna spełniać wymagania zwykłego pisma procesowego (określone w art. 126 kpc), a ponadto:

- określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano,

- zawierać wniosek  o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności,

-  mieć uzasadnienie.

Podstawowe wymogi pisma procesowego w postępowaniu cywilnym

Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Nie zapomnijmy do skargi na czynność komornika dołączyć odpisów dla każdej ze stron i innych osób uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym.

Kilka słów należy poświęcić temu, co powinniśmy napisać w skardze na poparcie swoich żądań.

IX. Czego możemy się czepić w skardze na czynność komornika

Skarga ta jest właściwa jedynie wtedy, gdy komornik naruszył przepisy procesowe dotyczące postępowania egzekucyjnego.

W drodze skargi na czynność komornika nie możemy podnosić takich argumentów jak niezasadność orzeczenia będącego podstawą egzekucji, czy skierowania egzekucji wobec nieprawidłowej osoby. 

Do tego służą inne środki prawne, powództwa przeciwegzekucyjne, np. powództwo opozycyjne czy powództwo o zwolnienie spod egzekucji.

X. Wzór skargi na czynność komornikaPoznań, dnia 19 marca 2016 r.


                                                                                      Sąd Rejonowy
                                                                                         w Poznaniu
                                                                                       Wydział I Cywilny


Wierzyciel: Adam Kowalski
ul. Prosta 5/6
12-123 Poznań

Dłużnik: Windykator “Darek”
ul. Nielegalna 23
12-123 Poznań


Sygn. akt Km 123/16

SKARGA
dłużnika na czynność komornika


Niniejszym składam zażalenie na czynność komornika przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w sprawie Km 123/16, w postaci zajęcia rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym nr 1234567890980, dokonanego w dniu 10 marca 2016 r.
Wnoszę o:
1. uchylenie zaskarżonej czynności komornika,
2. zwolnienie z kosztów sądowych w postaci opłaty stałej od skargi oraz od pozostałych opłat i wydatków.


UZASADNIENIE


W dniu 10 marca 2016  r. komornik przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu dokonał zajęcia wierzytelności na rachunku w Banku Spółdzielczym nr 1234567890980.


W ocenie dłużnika czynność ta została dokonana z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących egzekucję z rachunków bankowych oraz określających ograniczenia egzekucji, jak również art. 54 ustawy Prawo bankowe.


Przede wszystkim dłużnik wskazuje, iż zajęty rachunek należy do małoletniej Katarzyny Kowalskiej i na rachunek ten wpływają jedynie alimenty otrzymywane przez małoletnią od jej matki Janiny Kowalskiej.

Dłużnik jedynie zawierał w imieniu małoletniej umowę z bankiem i jest tylko pełnomocnikiem małoletniej, jako jej przedstawiciel ustawowy.


Dowód:
umowa rachunku bankowego
wyciąg z rachunku bankowego za okres od marca 2015 r. do marca 2016 r.


Dłużnik korzysta z rachunku jako jej pełnomocnik, bowiem Katarzyna Kowalska jest małoletnia, ma obecnie 6 lat, zaś  dłużnik, jako jej opiekun prawny,  zgodnie w wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt 123/12, jest jedynym podmiotem uprawnionym do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych w imieniu małoletniej.


Dowód:
odpis wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt 123/12.


Dłużnik podnosi również, że zgodnie z art. 833 §  6 kpc świadczenia alimentacyjne nie podlegają egzekucji.


Bez znaczenia jest przy tym, że alimenty wpływają na rachunek bankowy dłużnika.


Przyjęcie konstrukcji, iż można prowadzić egzekucję z alimentów tylko na tej podstawie, że zostały one wpłacone na rachunek dłużnika prowadziłoby do obejścia przepisów regulujących ograniczenia egzekucji.


Jak przyjął bowiem Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 104/14, skutków wyłączenia spod egzekucji nie wyłącza natomiast konstrukcja egzekucji z rachunku bankowego, zakładająca, że egzekucja ta obejmuje wierzytelność dłużnika w stosunku do banku powstałą w następstwie przeniesienia przez dłużnika na bank własności wpłaconych środków pieniężnych.


Wprawdzie Sąd Najwyższy Uchwałę podjął w realiach innej sprawy, tym nie mniej wskazuje ona kierunek interpretacji zasad prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego w przypadku świadczeń wyłączonych spod egzekucji

Niezależnie od powyższego dłużnik wskazuje, iż na przedmiotowym rachunku bankowym znajduje się kwota ok. 900 zł, a zatem w wysokości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 54 ustawy Prawo bankowe, tym samym również w oparciu o art. 54 ustawy Prawo bankowe są wolne od zajęcia w toku egzekucji.

Dłużnik wnosi o zwolnienie z opłaty od skargi, jak z innych opłat i wydatków, bowiem nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i córki.

W chwili obecnej dłużnik nie osiąga żadnych dochodów, jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, nie posiada  także majątku. 

Jedynym źródłem utrzymania dłużnika i małoletniej Katarzyny Kowalskiej są alimenty w kwocie 300 złotych, otrzymywane przez małoletnią od matki. 

Wobec przedstawionych argumentów dłużnik wnosi jak na wstępie.


       Adam Kowalski


Załączniki:

  1. umowa rachunku bankowego,
  2. wyciąg z rachunku bankowego za okres od marca 2015 r. do marca 2016 r.,
  3. odpis wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt 123/12,
  4. odpis pisma komornika w sprawie zajęcia rachunku bankowego,
  5. oświadczenie o stanie majątkowym dłużnika, 
  6. odpis skargi wraz z załącznikami.


Zobacz także: Co zrobić, gdy komornik zajął alimenty na rachunku bankowym.


Spodobał Ci się ten artykuł?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziękuję


ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych