Wniosek o uchylenie mandatu

Wniosek o uchylenie mandatu

Chcesz wesprzeć rozwój tego bloga?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

DziękujęWniosek o uchylenie mandatu powinien spełniać podstawowe wymagania pism procesowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a więc zawierać:

- oznaczenie organu, do którego wniosek jest skierowany oraz sprawy, której dotyczy;
- oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;
- treść wniosku, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;
- datę i podpis składającego pismo.

W uzasadnieniu wniosku o uchylenie mandatu należy przede wszystkim podać okoliczności, które naszym zdaniem wskazują na zaistnienie jednej z przesłanek uchylenia mandatu.


WZÓR WNIOSKU O UCHYLENIE MANDATU ................., dnia .............
.............................................
(imię, nazwisko i adres)


Sąd Rejonowy
w ......................


WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU


Na podstawie art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wnoszę o uchylenie mandatu karnego kredytowanego nr ............... nałożonego w dniu ............... .


UZASADNIENIE

W dniu ............... około godziny ............... jechałem samochodem marki ..............., nr rej. ................ , w miejscowości ......... ul. ................ w kierunku ................ 
Po przejechaniu skrzyżowania ul. ............. z ul. ................... zostałem zatrzymany przez umundurowany patrol policji i ukarany mandatem karnym kredytowanym nr ............... za przejechanie skrzyżowania na czerwonym świetle i nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi.
W mojej ocenie nie popełniłem wykroczenia, bowiem w tym dniu na przedmiotowym skrzyżowaniu nie działała sygnalizacja świetlna, a zatem, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym miałem obowiązek stosować się do znaków drogowych.
Ul. ............., którą jechałem swoim pojazdem jest oznaczona znakiem D-1 "droga z pierwszeństwem". 
W tej sytuacji, skoro nie działała sygnalizacja świetlna i według oznakowania pionowego miałem pierwszeństwo przejazdu, to nie mogłem popełnić wykroczenia z art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń poprzez przejechanie na czerwonym świetle czy też innego wykroczenia, poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innemu uczestnikowi ruchu drogowego.
Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocny mandat karny podlega niezwłocznemu uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. 
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.
  .........................................
 (własnoręczny podpis)
Załącznik: mandat karny nr ........................
Spodobał Ci się ten artykuł?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziękuję


ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych