Wniosek o uchylenie mandatu

Wniosek o uchylenie mandatu

Chcesz wesprzeć rozwój tego bloga?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

DziękujęWniosek o uchylenie mandatu powinien spełniać podstawowe wymagania pism procesowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a więc zawierać:

- oznaczenie organu, do którego wniosek jest skierowany oraz sprawy, której dotyczy;
- oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo;
- treść wniosku, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;
- datę i podpis składającego pismo.

W uzasadnieniu wniosku o uchylenie mandatu należy przede wszystkim podać okoliczności, które naszym zdaniem wskazują na zaistnienie jednej z przesłanek uchylenia mandatu.


WZÓR WNIOSKU O UCHYLENIE MANDATU ................., dnia .............
.............................................
(imię, nazwisko i adres)


Sąd Rejonowy
w ......................


WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU


Na podstawie art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wnoszę o uchylenie mandatu karnego kredytowanego nr ............... nałożonego w dniu ............... .


UZASADNIENIE

W dniu ............... około godziny ............... jechałem samochodem marki ..............., nr rej. ................ , w miejscowości ......... ul. ................ w kierunku ................ 
Po przejechaniu skrzyżowania ul. ............. z ul. ................... zostałem zatrzymany przez umundurowany patrol policji i ukarany mandatem karnym kredytowanym nr ............... za przejechanie skrzyżowania na czerwonym świetle i nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi.
W mojej ocenie nie popełniłem wykroczenia, bowiem w tym dniu na przedmiotowym skrzyżowaniu nie działała sygnalizacja świetlna, a zatem, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym miałem obowiązek stosować się do znaków drogowych.
Ul. ............., którą jechałem swoim pojazdem jest oznaczona znakiem D-1 "droga z pierwszeństwem". 
W tej sytuacji, skoro nie działała sygnalizacja świetlna i według oznakowania pionowego miałem pierwszeństwo przejazdu, to nie mogłem popełnić wykroczenia z art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń poprzez przejechanie na czerwonym świetle czy też innego wykroczenia, poprzez nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu innemu uczestnikowi ruchu drogowego.
Zgodnie z art. 101 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocny mandat karny podlega niezwłocznemu uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. 
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.
  .........................................
 (własnoręczny podpis)
Załącznik: mandat karny nr ........................
Spodobał Ci się ten artykuł?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziękuję