Wzór pisma nr 1. Przedawnienie długu - zarzut

Wzór pisma nr 1. Przedawnienie długu - zarzut

Chcesz wesprzeć rozwój tego bloga?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziękuję


1) Standardowa odpowiedź na pozew z zarzutem przedawnienia roszczenia

Wrocław, 13 kwietnia 2014  r.Sąd Rejonowy
dla Wrocławia - Fabrycznej
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław


                                                                                               
                                                                                               Powód:   Andrzej Kopcik
                                                                                                Pozwany:  Franciszek Bury
Sygn. akt IC 2/14


ODPOWIEDŹ NA POZEW


W odpowiedzi na pozew z dnia 08 stycznia  2014 r.  wnoszę o   oddalenie powództwa w całości.


UZASADNIENIE

W dniu 08 stycznia 2014 r. powód wniósł o  zasądzenia od pozwanego kwoty 10.250 zł, na którą składa się zaległy czynsz za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

W ocenie pozwanego powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż dochodzone nim roszczenia jest przedawnione.

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, iż czynsz najmu należy do świadczeń okresowych, które, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ich wymagalności.

Powód dochodzi roszczeń za rok 2008 i 2009,  przy czym ostatnia rata czynszu  była płatna do dnia 15 stycznia  2010  r.

Biorąc pod uwagę, że roszczenie o  zapłatę ostatniej raty czynszu, za grudzień 2009 r., zgodnie z łączącą strony umową,  stało się  wymagalne w dniu 16 stycznia 2010 r. przyjąć należy, iż przedawniła się ona, w świetle art. 118 Kodeksu cywilnego, w dniu 16 stycznia 2013 r.

Wobec powyższego pozwany wnosi jak na wstępie.

                                                                                            Podpis pozwanego2) Odpowiedź na pozew kwestionująca istnienie długu z zarzutem przedawnienia roszczenia na wszelki wypadek

Wrocław, 13 kwietnia 2014  r.
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia - Fabrycznej
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław


                                                                                               
                                                                                               Powód:   Niestandaryzowany Fundusz 
                                                                                                Pozwany:  Franciszek Bury
Sygn. akt IC 2/14


ODPOWIEDŹ NA POZEW


W odpowiedzi na pozew z dnia 08 stycznia  2014 r.  wnoszę o   oddalenie powództwa w całości.


UZASADNIENIE

W dniu 08 stycznia 2014 r. powód wniósł o  zasądzenia od pozwanego kwoty 10.250 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu żądania powód wskazał, że jest następcą prawnym Banku S.A., z którym zawarł umowę przelewu wierzytelności.

Powód wskazał ponadto, iż pozwany z poprzednikiem prawnym powoda zawarł w dniu 14 kwietnia 2001 r. umowę kredytu o nr 1234567890, której nie spłacił zgodnie z harmonogramem.

Pozwany kwestionuje w całości zasadność roszczenia, albowiem spłacił cały kredyt według harmonogramu, jednakże z uwagi na upływ czasu nie zachował dokumentów w postaci potwierdzeń przelewu, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że ostatnia rata kredytu została zapłacona przeszło 5 lat temu.

Niezależnie od tego pozwany wskazuje, że roszczenie strony powodowej jest przedawnione. 

Wobec powyższego pozwany wnosi jak na wstępie.

                                                                                            Podpis pozwanego


.........................................................................................................................


W powyższym piśmie podnieśliśmy tak fakt spłaty kredytu, jak i zarzut przedawnienia. 

Musimy mieć na uwadze, że to powód ma wykazać zasadność roszczenia, czyli udowodnić, że nie spłaciliśmy kredytu. 

Jednak z uwagi na przedawnienie roszczenia całe postępowanie jest bezprzedmiotowe i powinno zakończyć się w sposób korzystny dla pozwanego, niezależnie od tego, jakie powód przedstawił dowody. 

Tego typu argumentacja, tj. kwestionowanie samej zasadności roszczenia, jaki i podniesienie zarzutu przedawnienia, ma najczęściej zastosowanie w sprawach, w których windykatorzy domagają się przedawnionych roszczeń.Spodobał Ci się ten artykuł?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziękuję