Wzór pisma nr 1. Przedawnienie długu - zarzut

Wzór pisma nr 1. Przedawnienie długu - zarzut

Chcesz wesprzeć rozwój tego bloga?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziękuję


1) Standardowa odpowiedź na pozew z zarzutem przedawnienia roszczenia

Wrocław, 13 kwietnia 2014  r.Sąd Rejonowy
dla Wrocławia - Fabrycznej
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław


                                                                                               
                                                                                               Powód:   Andrzej Kopcik
                                                                                                Pozwany:  Franciszek Bury
Sygn. akt IC 2/14


ODPOWIEDŹ NA POZEW


W odpowiedzi na pozew z dnia 08 stycznia  2014 r.  wnoszę o   oddalenie powództwa w całości.


UZASADNIENIE

W dniu 08 stycznia 2014 r. powód wniósł o  zasądzenia od pozwanego kwoty 10.250 zł, na którą składa się zaległy czynsz za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

W ocenie pozwanego powództwo nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż dochodzone nim roszczenia jest przedawnione.

Przede wszystkim zwrócić należy uwagę, iż czynsz najmu należy do świadczeń okresowych, które, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ich wymagalności.

Powód dochodzi roszczeń za rok 2008 i 2009,  przy czym ostatnia rata czynszu  była płatna do dnia 15 stycznia  2010  r.

Biorąc pod uwagę, że roszczenie o  zapłatę ostatniej raty czynszu, za grudzień 2009 r., zgodnie z łączącą strony umową,  stało się  wymagalne w dniu 16 stycznia 2010 r. przyjąć należy, iż przedawniła się ona, w świetle art. 118 Kodeksu cywilnego, w dniu 16 stycznia 2013 r.

Wobec powyższego pozwany wnosi jak na wstępie.

                                                                                            Podpis pozwanego2) Odpowiedź na pozew kwestionująca istnienie długu z zarzutem przedawnienia roszczenia na wszelki wypadek

Wrocław, 13 kwietnia 2014  r.
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia - Fabrycznej
ul. Świebodzka 5
50-046 Wrocław


                                                                                               
                                                                                               Powód:   Niestandaryzowany Fundusz 
                                                                                                Pozwany:  Franciszek Bury
Sygn. akt IC 2/14


ODPOWIEDŹ NA POZEW


W odpowiedzi na pozew z dnia 08 stycznia  2014 r.  wnoszę o   oddalenie powództwa w całości.


UZASADNIENIE

W dniu 08 stycznia 2014 r. powód wniósł o  zasądzenia od pozwanego kwoty 10.250 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu żądania powód wskazał, że jest następcą prawnym Banku S.A., z którym zawarł umowę przelewu wierzytelności.

Powód wskazał ponadto, iż pozwany z poprzednikiem prawnym powoda zawarł w dniu 14 kwietnia 2001 r. umowę kredytu o nr 1234567890, której nie spłacił zgodnie z harmonogramem.

Pozwany kwestionuje w całości zasadność roszczenia, albowiem spłacił cały kredyt według harmonogramu, jednakże z uwagi na upływ czasu nie zachował dokumentów w postaci potwierdzeń przelewu, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że ostatnia rata kredytu została zapłacona przeszło 5 lat temu.

Niezależnie od tego pozwany wskazuje, że roszczenie strony powodowej jest przedawnione. 

Wobec powyższego pozwany wnosi jak na wstępie.

                                                                                            Podpis pozwanego


.........................................................................................................................


W powyższym piśmie podnieśliśmy tak fakt spłaty kredytu, jak i zarzut przedawnienia. 

Musimy mieć na uwadze, że to powód ma wykazać zasadność roszczenia, czyli udowodnić, że nie spłaciliśmy kredytu. 

Jednak z uwagi na przedawnienie roszczenia całe postępowanie jest bezprzedmiotowe i powinno zakończyć się w sposób korzystny dla pozwanego, niezależnie od tego, jakie powód przedstawił dowody. 

Tego typu argumentacja, tj. kwestionowanie samej zasadności roszczenia, jaki i podniesienie zarzutu przedawnienia, ma najczęściej zastosowanie w sprawach, w których windykatorzy domagają się przedawnionych roszczeń.Spodobał Ci się ten artykuł?

Spodobał Ci się ten artykuł? Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dziękuję


ZOBACZ OFERTĘ MIESIĄCAPORÓWNYWARKA POŻYCZEK
Nie znalazłeś oferty dla Siebie? 
 Zobacz inne Dobre Pożyczki

Największa BAZA ofert pożyczkowych