Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie dochodzenia albo śledztwa

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenie dochodzenia albo śledztwa
Utworzono: 2016-12-16 Data publikacji: Aktualizacja: 2021-07-30Autor: Opublikował: SeoMasterSova

2. Najczęstsze przyczyny odmowy wszczęcia - umorzenia postępowania

Najczęściej organy postępowania odmawiają wszczęcia postępowania lub je umarzają bo:

I. czynu nie popełniono (ktoś miał ukraść samochód, a okazało się, że samochód stoi tam gdzie stał),

II. brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu (właściciel samochodu w ogóle nie pamięta, gdzie zostawił samochód i nie jest pewny czy go ukradziono),

III. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (właściciel samochodu zapomniał, że go sprzedał, a osoba, która pojazd zabrała jest nowym właścicielem),

IV. nie wykryto sprawcy przestępstwa (samochód ukradziono, ale kto to zrobił to nie wiadomo).


Powód odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przez Prokuratora jest dla Ciebie wskazówką, czego się przyczepić w zażaleniu.
3. Jak złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia albo śledztwa

Kiedy przysługuje Ci zażalenie? 

Na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa jeżeli:

- jesteś pokrzywdzonym albo 
- złożyłeś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa a narusza ono Twoje prawa. 

Na umorzenie dochodzenia lub śledztwa: 

- jeżeli jesteś pokrzywdzonym albo
- złożyłeś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, na skutek tego zawiadomienia wszczęto postępowanie i przestępstwo to narusza Twoje prawa ale tylko co do tych przestępstw

art. 228–231 kk (łapownictwo i niedopełnienie obowiązków)
art. 233 kk (fałszywe zeznania),
art. 235 kk (tworzenie fałszywych dowodów)
art. 236 kk (zatajanie dowodów niewinności osoby podejrzanej)
art. 245 kk (przemoc lub groźba w celu zmuszania świadka i innych uczestników postępowania karnego)
art 270–277 kk (przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów)
art 278–294 kk (przestępstwa przeciwko mieniu) 
art 296–306 kk (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu).


Termin wniesienia zażalenia? 

Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Termin do wniesienia zażalenia można przywrócić, o ile spełnione są warunki określone w art. 126 kpk.

Gdzie wnieść zażalenie?

Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania wnosi się do Prokuratora, który wydał postanowienie. 

Kto rozpoznaje zażalenie?


Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania rozpoznaje Sąd, chyba że Prokurator je uwzględni.

Co powinno zawierać zażalenie?


Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie postępowania powinno spełniać ogólne wymogi pism procesowych (art. 119 kpk), a więc zawierać:

- oznaczenie organu, do którego jest skierowane (właściwy sąd),
- oznaczenie sprawy, której dotyczy (sygnatura, tytuł: zażalenie na postanowienie ...),
- oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo (tu chyba wiadomo),
- treść wniosku lub oświadczenia (czego się domagamy), w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
-  datę i podpis składającego pismo.

Powinieneś również w zażaleniu: 


- wskazać rozstrzygnięcie, które skarżysz (czyli jakie postanowienie),

- podać czego się domagasz (zapewne uchylenia postanowienia), 
- sformułować zarzuty stawiane postanowieniu (o tym dalej).

W zażaleniu możesz również wskazywać nowe fakty i dowody. 4. Co napisać w zażaleniu na odmowę wszczęcia lub umorzenie dochodzenia albo śledztwa

Przede wszystkim powinieneś uzasadnić swoje żądanie uchylenia postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania.

Czyli po prostu przekonać Sąd, że postanowienie to jest błędne i trzeba je uchylić.

Kiedy postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania może zostać uchylone?

Przepisy kodeksu postępowania karnego stanowią, że orzeczenie ulega uchyleniu w razie stwierdzenia:

- obrazy przepisów prawa materialnego,
- błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia,
- obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia.

Wydaje sie to skomplikowane, ale tak naprawdę jest dość proste. 

Przyjrzyjmy się zatem możliwym powodom uchylenia postanowienia o odmowie wszczęcia albo umorzeniu postępowania przygotwawczego (dochodzenia lub śledztwa).

Obraza przepisów prawa materialnego

Tu sprawa jest raczej jasna. 

Wracając do przykładu z samochodem. 

Jeżeli ukradzono Ci samochód, tzn. ktoś go zabrał wbrew Twojej woli, to twierdzenie Prokuratora, że takie zachowanie nie jest kradzieżą z art. 278 kk jest obrazą prawa materialnego, skoro art. 278 kk wyraźnie stanowi, że kradzieżą jest zabór mienia w celu przywłaszczenia.

Jeżeli Prokurator twierdzi, że bicie dzieci przez ojca, wyzwiska, awantury po pijaku, nie jest znęcaniem się , to twierdzenie to stoi w oczywistej sprzeczności z treścią art. 207 kk.

Jak widać z powyższych przykładów, sformułowanie przesłanki w postaci obrazy przepisów prawa materialnego wymaga analizy przepisów kodeksu karnego, opisujących konkretne przestępstwa.

Błąd w ustaleniach faktycznych

Tu sprawa też jest raczej jasna. 

Chodzi o to, że organ postępowania twierdzi coś, co nie zaistniało w rzeczywistości, albo pomija oczywiste fakty.

Wracając znowu do przykładu z samochodem. 

Skoro przedstawiłeś Prokuratorowi dowód rejestracyjny i umowę kupna samochodu, to nie może on twierdzić, że nie jesteś właścicielem pojazdu, a skoro nie jesteś właścicielem samochodu, to przecież nie można go było Ci ukraść.

Jeżeli Prokurator wbrew tym faktom uzna, że nie doszło do przestępstwa kradzieży, bo w ogóle nie miałeś samochodu, to swoje rozstrzygnięcie oparł na błędnych ustaleniach faktycznych.

Sformułowanie zarzutu w postaci błędu w ustaleniach faktycznych jest niekiedy utrudnione w przypadku odmowy wszczęcia lub umorzenia dochodzenia, bowiem postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o jego umorzeniu nie musi zawierać uzasadnienia.

Czasem więc trudno zrozumieć czym kierował się Prokurator wydając postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia.

No i najważniejsze: błąd w ustaleniach faktycznych musi mieć wpływ na treść postanowienia.

Jeżeli więc Prokurator ustalił, że samochód był biały, a w rzeczywistości samochód był czerwony, to okoliczność ta raczej nie ma znaczenia przy ocenie, czy samochód ten ukradziono czy nie.

Obraza przepisów postępowania

Ten zarzut to skarbnica argumentów przemawiających za uchyleniem postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotwawczego, tak dochodzenia, jak i śledztwa.

Zanim jednak pobiegniesz po Kodeks postępowania karnego, aby znaleźć wszystkie możliwe naruszenia przepisów procedury karnej, jakch dopuścił się Prokurator, to miej na uwadze, że tak jak w przypadku błędnych ustaleń faktycznych także obraza przepisów postępowania musi mieć wpływ na treść postanowienia.

Nie mogą więc to być jakieś błahe i nieistotne błędy proceduralne organów ścigania.

Czego więc się czepić?

Przykłady:

- niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy - art. 297 kpk,
- nieprzeprowadzenie wszystkich dowodów - art. 9 kpk,
- pominięcie dowodów wnioskowanych przez pokrzywdzonego, brak rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych - art. 167 i 170 kpk,
- brak opinii biegłego w sytuacji, gdy stwierdzenie okoliczności wymaga wiadomości specjalnych - art. 193 kpk,
- brak opinii uzupełniającej lub nowej opinii w sytuacji, gdy wydana opinia jest niepełna, niejasna, albo zachodzi sprzeczność w samej opinii lub między różnymi opiniami - art. 201 kpk,
- błędna ocena dowodów, przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów - art. 7 kpk,
- jednostronna ocena dowodów -  art. 4 kpk, 
- rozstrzygnięcie wątpliwości na korzyść sprawcy, gdy istnieje możliwość usunięcia tych wątpliwości - art. 5 § 2 kpk,
- umorzenie postępowania z powodu niewykrycia sprawcy, gdy nadal istnieje możliwość jego ustalenia, np. na podstawie czynności dowodowych, których zaniechano - art. 297 kpk, art 322 kpk i art. 325f kpk,
- brak uzasadnienia lub uzasadnienie niespełniające wymogów (tylko postanowienie o umorzeniu śledztwa, bo jak pamiętasz postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu dochodzenia nie wymaga uzasadnienia) - art. 94 kpk, art. 322 kpk i art. 422 kpk
- brak rozważenia w uzasadnieniu wszystkich okoliczności - art. 94 kpk, art. 322 kpk i art. 422 kpk.


5. Kilka porad dotyczących pisania zażaleń

Zobacz co jest w aktach

Zacznij od przeglądnięcia akt sprawy

Zobacz co w sprawie zrobiły organy ścigania:
- kogo przesłuchano i co Ci świadkowie mówią,
- jakich biegłych powołano i co z ich opinii wynika,
- jakie oględziny przeprowadzono,
- jakie dokumenty są w aktach.

To Ci pozwoli czy jest sens pisać zażalenie i co w nim napisać.

Tips Masz prawo do przejrzenia akt sprawy. Zwróć się w tej sprawie do prokuratury na piśmie i umów się na konkretny termin. Akta może też przeglądać w sądzie (po przekazaniu tam zażalenia) i później ewentualnie uzupełnić zażalenie (na kolejnym piśmie podnieść dodatkowe argumenty).

Oceń czy warto

Zastanów się, czy warto poświęcić czas i nerwy na pisanie zażalenia, które nic nie da. Musisz mieć na uwadze, że organy ścigania mogą mieć rację.

Przemyśl, czy Twoje argumenty są zasadne.

Rozważ też czy fakty, na które się powołujesz są prawdziwe a także, co najważniejsze, można je udowodnić. Jeżeli czegoś nie możesz udowodnić, albo są dowody, które temu przeczą, to nie powołuj się na to w zażaleniu.

Tips Jeżeli nie czujesz się na siłach, to porozmawiaj z kimś lepiej zorientowanym - choćby ze studentem prawa (zobacz czy w pobliżu Ciebie nie ma poradni uniwersyteckiej), jeżeli nie stać Cię na poradę prawną.


Oceń czy sobie poradzisz

Według Nas zawsze lepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, bo napisanie skutecznego zażalenia na odmowę albo umorzenie postępowania karnego nie jest proste.

To dość wymagające pismo procesowe, tak pod względem wiedzy, jak i czasu.

Jeśli więc nie czujesz się na siłach, to wynajmij pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego).

Jeżeli Cię nie stać na pełnomocnika możesz złożyć wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu.

Tips Wniosek o pełnomocnika złóż w zażaleniu, bo najważniejsze jest zachowanie 7-dniowego terminu do złożenia zażalenia.


Pisz jasno, zwięźle, konkretnie i na temat

Napisz wyraźnie o co Ci chodzi.

Wskaż więc np.:
- jakie Twoim zdaniem błędy zostały popełnione,
- jakie dowody źle oceniono,
- jakich dowodów nie przeprowadzono,
- dlaczego postanowienie jest złe.

Nie rozpisuj się. Nie pisz o rzeczach nieistotnych, niezwiązanych ze sprawą.

Skup się na tym, co ma znaczenie, w szczególności na błędach jakie popełniły organy ścigania.

Jeśli będziesz pisał o wszystkim, to to co najważniejsze może sądowi umknąć.

Jeżeli więc Twoim głównym argumentem jest to, że nie wyjaśniono wszystkich okoliczności sprawy to na tym skup się w pierwszej kolejności. Dopiero później pisz o tym to mniej ważne.

Tips Spróbuj zażalenie napisać zgodnie z zasadami prostej polszczyzny lub webwritingu.


Nie obrażaj, nie wyzywaj, nie groź

Chyba nie trzeba tłumaczyć o co chodzi.

Wiemy, że to trudne, ale postaraj się zachować spokój i chłodną głowę.

Wyzwiska i groźby pod adresem organów ścigania czy kwestionowanie ich wiedzy albo inteligencji nie są uwzględniane przy ocenie prawidłowości postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu dochodzenia albo śledztwa.

Na pewno nic z tego dobrego nie wyjdzie.

Tips Po napisaniu zażalenia włóż je do szuflady i przeczytaj dopiero następnego dnia - o ile nie upłynie termin do wniesienia zażalenia.


6. Przydatne orzecznictwo i poglądy doktryny

Brak znamion

Umorzenie postępowania przed rozprawą na podstawie art. 339 § 3 pkt 1 w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 kpk może nastąpić tylko wówczas, gdy z materiału dowodowego zebranego w postępowaniu przygotowawczym wynika w sposób oczywisty, że zarzucony oskarżonemu czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Gdy zebrane dowody nie mają jednoznacznego wyrazu, więc dokonanie ustaleń co do istotnych okoliczności czynu wymaga głębszego badania i wieloaspektowej oceny materiału dowodowego, to umorzenie postępowania na posiedzeniu przed rozprawą nie jest dopuszczalne. (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 grudnia 2011 r., II AKz 463/11).

Wady uzasadnienia

Wprawdzie kodeks postępowania karnego nie określa wymagań co do treści uzasadnienia zarządzenia (podobnie jak postanowienia), ale w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że z istoty uzasadnienia wynika, iż powinno ono wskazywać wszystkie istotne przesłanki, którymi kierował się organ wydający zarządzenie. Uzasadnienie zarządzenia (postanowienia) powinno zatem wyjaśniać podstawę faktyczną i prawną rozstrzygnięcia. Treść i obszerność uzasadnienia determinowana jest istotą i złożonością zagadnienia, którego dotyczy rozstrzygnięcie. Uzasadnienie zarządzenia (postanowienia) powinno - podobnie jak uzasadnienie wyroku - spełniać funkcję perswazyjną, to jest wyłuszczać powody podjęcia decyzji, by strony mogły przekonać się o jej słuszności oraz funkcję kontrolną, to jest przedstawiać instancji odwoławczej podstawy do sprawdzenia tej słuszności. (Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 października 2012 r, II AKz 456/12).

6. Wzór za zażalenia na postanowienie prokuratora o odmowie wsczęcia śledztwa/dochodzenia


Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzeniaJarosławice Małe, 22 lipca 2015 r.
Jan Kowalski
ul. Nowozmianowa 4
132-100 Jarosławice Małe


Sąd Rejonowy w Jarosławicach Małych
  za pośrednictwem
Prokuratora Rejonowego  w Jarosławicach Małych
              
Sygn. akt Ds. 123/15


Zażalenie


na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Jarosławicach Małych z dnia 15 czerwca 2015 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia  w sprawie kradzieży samochodu marki Syrena o nr rej.  ABC-1234,  tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk.


Na postawie art. 306 § 1 kpk zaskarżam przedmiotowe postanowienie  w całości, zarzucając:

I. na podstawie art. 438 pkt 3 błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, niewątpliwie mający wpływ na treść postanowienia, a polegający  na przyjęciu, iż wystąpiła negatywna przesłanka procesowa z art. 17  § 1 pkt 1 kpk w postaci braku dostatecznych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego, o którym zawiadomił pismem z dnia 15 maja 2015 r., podczas gdy z samym zeznań pokrzywdzonego, złożonych w dniu 18 maja 2015 r., jak również z przedłożonych przez niego dokumentów wynika, że doszło do kradzieży stanowiącego własność pokrzywdzonego pojazdu marki o nr rej.  ABC-1234 o wartości 2000 zł; 

II. na podstawie art. 438 pkt 2 kpk  obrazę przepisów postępowania karnego, mającą wpływ na treść postanowienia, a to:

-   art. 9  § 1  kpk i art. 167 kpk, polegającą na zaniechaniu przeprowadzenia innych dowodów poza przyjęciem od pokrzywdzonego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i przesłuchania go na tę okoliczność;

- art. 4 kpk,  art. 92 kpk oraz  art. 297 § 1 pkt 1, 2 i 4 kpk,  poprzez nierozważenie wszystkich istotnych okoliczności ujawnionych w toku postępowania, w szczególności faktu, iż w dniu 15 maja  2015 r. nieustalona osoba ukradła pokrzywdzonemu samochód marki Syrena o nr rej.  ABC-1234;

- art. 4 kpk i art. 7 kpk, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, polegające na ustaleniu okoliczności faktycznych w oparciu o nieistniejący materiał dowodowy, z  pominięciem zeznań pokrzywdzonego i przedłożonych przez niego dokumentów.


Na postawie art. 427  § 1 kpk oraz art. 437  § 1 kpk wnoszę o:
-  uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Prokuratorowi Rejonowemu w Jarosławicach Małych celem wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotwawczego.


UZASADNIENIE


W dniu 18 maja 2015 r. pokrzywdzony zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Jarosławicach Małych o kradzieży samochodu marki Syrena o nr rej. ABC-1234, o wartości 2000 zł.


Do kradzieży doszło w dniu 15 maja 2015 r.,  w lesie położonym w okolicy osiedla mieszkalnego “Sielski Zaułek”, położonego w Jarosławicach Małych.


W tym dniu pokrzywdzony wraz z koleżanką Janiną D. udał się przedmiotowym samochodem do lasu na przejażdżkę. W pewnym momencie, zauważając piękną polankę wspólnie postanowili dokładniej się jej przyjrzeć. W tym celu wysiedli z samochodu, pozostawiając go otwartym i  z kluczykami w stacyjce. Po oddaleniu się pojazdu na odległość ok. 200 metrów usłyszeli odgłos uruchamianego silnika. Gdy powrócili na miejsce pojazdu już nie było.


Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jarosławicach Małych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r. odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie kradzieży samochodu na szkodę pokrzywdzonego, wobec braku dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.


Według skarżącego postanowienie Prokuratora jest błędne, a co najmniej przedwczesne.


Pokrzywdzony w toku przesłuchania, do jakiego doszło w dniu 18   maja 2015 r., dokładnie opisał okoliczności, w jakich doszło do popełnienia przestępstwa na jego szkodę, wskazał naocznego świadka w osobie Janiny D., przedstawił dokumenty, z których jasno wynika, iż jest właścicielem skradzionego pojazdu, jak również przedłożył przesłuchującemu go policjantowi opinię rzeczoznawcy z PZMOT, według której wartość rynkowa samochodu Syrena o nr rej. ABC-1234 wynosi ok. 2000 zł.


W tej sytuacji przyjęcie przez oskarżyciela publicznego, że w sprawie brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu z art. 278 § 1 kk, na szkodę skarżącego, w sposób opisany w postanowieniu o odmowie wszczęcia dochodzenia, jest bezzasadne i pozbawione jakichkolwiek podstaw merytorycznych oraz formalnych.


Skarżący zwraca uwagę, iż w toku czynności sprawdzających organy ścigania nie dokonały żadnych czynności poza przesłuchaniem pokrzywdzonego oraz przyjęciem przedłożonych przez niego dokumentów, o których mowa powyżej.


M.in. nie przesłuchano Janiny D., nie zwrócono się do właściciela restauracji “Zacisze”, położonej przy jedynej drodze wyjazdowej z lasu, o zapis monitoringu, jak również nie podjęto żadnych innych czynności, które mogłyby pomóc w ustaleniu sprawcy kradzieży i dalszych losów skradzionego samochodu, np. nie zasięgnięto informacji z Inteligentnego Systemu Kompleksowej  Identyfikacji Pojazdów.  

Oskarżyciel publiczny całkowicie pominął treść zeznań pokrzywdzonego, jak również pozostałe dowody, w szczególności w postaci dokumentów, nie dysponując żadnymi innymi dowodami, które poddawałyby w wątpliwość wersję pokrzywdzonego.

W istocie Prokurator w sposób całkowicie dowolny przyjął, iż w sprawie wystąpiła negatywna przesłanka procesowa z art. 17 § 1 kpk.


Według skarżącego w świetle przedstawionych argumentów zażalenie Prokuratora Rejonowego w Jarosławicach Małych z dnia  15 czerwca 2015 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia jest błędne, a co najmniej przedwczesne, i jako takie nie może się ostać.

Wobec powyższego skarżący wnosi jak na wstępie.


7. Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa

Jarosławice Małe, 22 lipca 2015 r.
Jan Kowalski
ul. Nowozmianowa 4
132-100 Jarosławice Małe

Sąd Rejonowy w Jarosławicach Małych
   za pośrednictwem
Prokuratora Rejonowego  w Jarosławicach Małych
               
Sygn. akt Ds. 123/15

Zażalenie

na postanowienie Prokuratora Rejonowego w Jarosławicach Małych z dnia  15 czerwca 2015 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie kradzieży samochodu marki Ferrari o nr rej.  ABC-1234,  tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk.

Na postawie art. 306 § 1 kpk zaskarżam przedmiotowe postanowienie  w całości, zarzucając:
I. na podstawie art. 438 pkt 1 kpk obrazę przepisów prawa materialnego, a to art. 278 § 1 kk, poprzez przyjęcie, iż zabór samochodu marki Ferrari o nr rej.  ABC-1234 nie wypełnia znamion przestępstwa kradzieży;
II. na podstawie art. 438 pkt 2 kpk  obrazę przepisów postępowania karnego, mającą wpływ na treść postanowienia, a to:
- art. 4 kpk,  art. 92 kpk oraz  art. 297 § 1 pkt 1, 2 i 4 kpk,  poprzez nierozważenie wszystkich istotnych okoliczności ujawnionych w toku postępowania, w szczególności faktu, iż w dniu 15 maja  2015 r. nieustalona osoba ukradła pokrzywdzonemu samochód marki Ferrari o nr rej.  ABC-1234:
- art. 297 § 1 pkt 1, 2 i 4 kpk, poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, w tym zaniechanie ustalenia co stało się z należącym do pokrzywdzonego  samochodem marki Ferrari o nr rej. ABC-1234;
- art. 94 kpk, art. 322 kpk i  art. 424 § 1 pkt 1 in fine kpk, poprzez:
a) niewyjaśnienie, czym kierował się organ postępowania przyjmując, iż w sprawie wystąpiła negatywna przesłanka procesowa z art. 17 § 1 pkt 2 kpk w postaci braku znamion czynu zabronionego,
b) niewyjaśnienie, dlaczego organ procesowy nie dał wiary zeznaniom pokrzywdzonego;
c) brak w uzasadnieniu informacji o tym, jakie ustalenia faktyczne poczynił Prokurator;
d) niewyjaśnienie podstawy faktycznej oraz przesłanek prawnych  postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie;
-   art. 9  § 1  kpk i art. 167 kpk, polegającą na zaniechaniu przeprowadzenia innych dowodów poza przyjęciem od pokrzywdzonego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i przesłuchania go na tę okoliczność;
- art. 167 kpk i 170  § 1 kpk poprzez zaniechanie przeprowadzenia przedłożonych przez pokrzywdzonego wniosków dowodowych oraz niewydanie postanowienia w przedmiocie tychże wniosków dowodowych, złożonych przez pokrzywdzonego podczas przesłuchania oraz w piśmie z dnia 01 czerwca 2015 r.;
- art. 4 kpk i art. 7 kpk, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, polegające na ustaleniu okoliczności faktycznych w oparciu o nieistniejący materiał dowodowy z  pominięciem zeznań pokrzywdzonego;
- art. 4 kpk i art. 7 kpk, polegającą na braku wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego oraz przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, polegające na  powierzchownej analizie zgromadzonego materiału dowodowego, a w konsekwencji przyjęciu błędnego wniosku, iż w sprawie wystąpiła negatywna przesłanka procesowa z art. 17 § 1 pkt 2 kpk w postaci braku znamion czynu zabronionego;
III. na podstawie art. 438 pkt 3 kpk błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na treść postanowienia, polegający  na bezpodstawnym przyjęciu, iż zabór w celu przywłaszczenia przez nieustaloną osobę samochodu marki Ferrari o nr rej. ABC-1234, stanowiącego własność pokrzywdzonego, nie wypełnia znamion przestępstwa kradzieży z art. 278  § 1 kk.
Na postawie art. 427  § 1 kpk oraz art. 437  § 1 kpk wnoszę o:
-  uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy Prokuratorowi Rejonowemu w Jarosławicach Małych celem dalszego prowadzenia prowadzenia postępowania:
- nakazanie Prokuratorowi Rejonowemu w Jarosławicach Małych uzupełnienie materiału dowodowego w stopniu umożliwiającym ustalenie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, a także pełną realizację pozostałych celów postępowania przygotowawczego, wymienionych w art. 297  § 1 kpk.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. pokrzywdzony zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Jarosławicach Małych o kradzieży samochodu marki Ferrari o nr rej. ABC-1234, o wartości 300.000 zł.

Do kradzieży doszło w dniu 15 maja 2015 r.,  w lesie położonym w okolicy osiedla mieszkalnego “Sielski Zaułek”, położonego w Jarosławicach Małych.

W tym dniu pokrzywdzony wraz z koleżanką Janiną D. udał się przedmiotowym samochodem do lasu na przejażdżkę. W pewnym momencie, zauważając piękną polankę wspólnie postanowili dokładniej się jej przyjrzeć. W tym celu wysiedli z samochodu, pozostawiając go otwartym i  z kluczykami w stacyjce. Po oddaleniu się pojazdu na odległość ok. 200 metrów usłyszeli odgłos uruchamianego silnika. Gdy powrócili na miejsce pojazdu już nie było.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jarosławicach Małych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r. odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie kradzieży samochodu na szkodę pokrzywdzonego, wobec braku znamion czynu zabronionego.

Zdaniem Prokuratora pozostawienie pojazdu z otwartymi drzwiami  wraz z kluczykami w stacyjce mogło zostać odebrane przez inne osoby jako porzucenie pojazdu, a tym osoba, która pojazd zabrała mogła działać w przekonaniu, iż samochód ten nie przedmiotem własności - jest rzeczą niczyją. Ostatecznie Prokurator przyjął, że w okolicznościach sprawy brak jest podstaw do przypisania zamiaru kradzieży nieustalonej osobie.

W ocenie Pokrzywdzonego z takim rozumowaniem oskarżyciela publicznego nie sposób się zgodzić, a ponadto w toku postępowania doszło do tylu uchybień procesowych, że zaskarżone postanowienie nie może się ostać.

Na wstępie skarżący podnosi, iż uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa nie spełnia wymogów ustawowych, jakie stawia art. 422 § 1 kpk.

W świetle orzecznictwa oraz doktryny nie może budzić wątpliwości, iż uzasadnienie postanowienia powinno zawierać taką samą treść jak uzasadnienie wyroku, a zatem wskazywać jakie Prokurator uznał fakty za udowodnione lub udowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych, jak również wyjaśniać podstawę prawną rozstrzygnięcia, a nie tylko ją przytaczać.

Uzasadnienie postanowienia powinno wskazywać wszystkie istotne przesłanki, którymi kierował się organ wydający postanowienie (Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 15 lutego 2001, III KKN 595/00). Gdy uzasadnienie nie zawiera niezbędnych elementów, uniemożliwia to skontrolowanie go i rzeczowe ustosunkowanie się do zarzutów zgłaszanych w środku odwoławczym (Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 05 listopada 2003 r., II AKz 5376/03).

Prima facie treść uzasadnienia postanowienia Prokuratora Rejonowego w Jarosławicach Małych o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 15 czerwca 2015 r. nie spełnia wymogów określonych w art. 422 § 1 kpk, jest ono bowiem zdawkowe, ogólnikowe, a ponadto brakuje w nim wszystkich wymaganych elementów, o których mowa w tym przepisie.

Tym samym uzasadnienie zaskarżonego postanowienia, z uwagi na swoje wady, uniemożliwia ustalenie toku rozumowania oskarżyciela publicznego, a tym samym kontrolę prawidłowości zaskarżonego rozstrzygnięcia.

Pokrzywdzony może jedynie domyślać się albo przypuszczać czym kierował się oskarżyciel publiczny odmawiając wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie i na tych domysłach oraz przypuszczeniach oparte są stawiane zaskarżonemu  postanowieniu dalsze zarzuty.

(...)


8. Wzór zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia/śledztwa (.doc do pobrania)

Wzór pochodzi z Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015


……………………………………………………...

……..……………………….., dnia ……….………………… roku
(imię i nazwisko pokrzywdzonego)

           (miejscowość)                                           (data)
……………………………………………………...


……………………………………………………...


(dokładny adres do korespondencji)

Sygn. akt. .........................................................
Sąd Rejonowy/Okręgowy*
w …………………………………………..……………………….…*


Wydział Karny


za pośrednictwem


Prokuratora Rejonowego/Okręgowego*
w …………………………………………..……………………….…*


(Prokurator, który wydał postanowienie lub je zatwierdził)


ul. ……..………………………………………………………...........


………… - …………     .....…………………………………………..


    (kod pocztowy)                               (miejscowość)
ZAŻALENIE
pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*)
Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia ............................. roku, wydane przez ..................................................................... w ......................................................,
(należy wskazać organ, który wydał postanowienie)              (miejscowość)
doręczone mi w dniu ........................................................ roku., o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*) i domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia …………………………… roku odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy w rodzinie.
W uzasadnieniu wskazano, że …………………………………………………….…………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….....
(należy pokrótce podać przyczyny, na które powołuje się organ wydający postanowienie)
Postanowienie to jest niezasadne.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(należy tu podać powody dla których postępowanie powinno trwać dalej, w szczególności można wskazać, że np. niektórzy świadkowie, wnioskowani przez pokrzywdzonego nie zostali przesłuchani, lub niezasadnie odmówiono im wiary, że nie przeprowadzono czynności zmierzających do pozyskania dowodów z urzędu, wadliwie oceniono zebrane dowody, itp.)
Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu postępowanie przeprowadzenia następujących czynności*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
(można tu wskazać jakie ewentualnie czynności (przesłuchanie lub ponowne świadków na wskazaną okoliczność, dołączenie dokumentów lub zaświadczeń, w tym lekarskich, dołączenie dokumentacji „Niebieskie Karty”) organ prowadzący postępowanie powinien przeprowadzić przy ponownym rozpoznaniu sprawy)


…………………………………………...

(podpis pokrzywdzonego)

Załączniki:
  • ……………………………………………………………. ;
  • ………………………………………………………….… ;
(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu)

* - niewłaściwe skreślić.
9. Wzór zażalenia na umorzenie dochodzenia/śledztwa (.doc do pobrania)


Wzór pochodzi z Informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015


……………………………………………………...

……..……………………….., dnia ……….………………… roku
(imię i nazwisko pokrzywdzonego)

           (miejscowość)                                           (data)
……………………………………………………...


……………………………………………………...


(dokładny adres do korespondencji)


Sygn. akt. .........................................................
Sąd Rejonowy/Okręgowy*
w …………………………………………..……………………….…*


Wydział Karny


za pośrednictwem


Prokuratora Rejonowego/Okręgowego*
w …………………………………………..……………………….…*


(Prokurator, który wydał postanowienie lub je zatwierdził)


ul. ……..………………………………………………………...........


………… - …………     .....…………………………………………..


    (kod pocztowy)                               (miejscowość)
ZAŻALENIE
pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*)
Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia ............................. roku, wydane przez ..................................................................... w ......................................................,
(należy wskazać organ, który wydał postanowienie)              (miejscowość)
doręczone mi w dniu ........................................................ roku., o umorzeniu postępowania przygotowawczego (śledztwa/dochodzenia*) i domagam się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia.
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia …………………………… roku umorzono postępowanie przygotowawcze w sprawie przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy w rodzinie.
W uzasadnieniu wskazano, że …………………………………………………….…………......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….....
(należy pokrótce podać przyczyny, na które powołuje się organ wydający postanowienie)
Postanowienie to jest niezasadne.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(należy tu podać powody dla których postępowanie powinno trwać dalej, w szczególności można wskazać, że np. niektórzy świadkowie, wnioskowani przez pokrzywdzonego nie zostali przesłuchani, lub niezasadnie odmówiono im wiary, że nie przeprowadzono czynności zmierzających do pozyskania dowodów z urzędu, wadliwie oceniono zebrane dowody, itp.)
Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu postępowanie przeprowadzenia następujących czynności*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
(można tu wskazać jakie ewentualnie czynności (przesłuchanie lub ponowne świadków na wskazaną okoliczność, dołączenie dokumentów lub zaświadczeń, w tym lekarskich, dołączenie dokumentacji „Niebieskie Karty”) organ prowadzący postępowanie powinien przeprowadzić przy ponownym rozpoznaniu sprawy)


…………………………………………...

(podpis pokrzywdzonego)

Załączniki:
  • ……………………………………………………………. ;
  • ………………………………………………………….… ;
(należy opisać tu dokumenty, które przedkłada się w załączeniu na potwierdzenie twierdzeń zawartych w uzasadnieniu)

* - niewłaściwe skreślić.

Komentarze